Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Klerens sisteminin sonu mu? / Is the end clearance system?

 

 

 

Klerens sisteminin sonu mu?

 

 

Çok gizli yazışma gerektiren birimlerde çalışan personelin gizlilik seviyesini gösteren derece sisteminin adıdır klerens. Örneğin askeri gizlilik dereceleri sırasıyla, Hizmete Özel, Gizli, Çok Gizli, Kozmik, Atomal, Atomal Kozmik gibi sınıflandırılır. Bu evrakları okuyabilme, görebilme veya yazabilme gibi iznin sınıflandırılması klerens seviyenize göre tespit edilir. Herkes her şeyi görüp okuyamayacağı gibi, örneğin klerensi yoksa kişi isterse orgeneral olsun okumasına ve görmesine izin verilmeyen bir belgeyi asla göremez.

Gizlilik gerektiren konularda “bilmesi gereken” prensibinin en iyi uygulandığı yöntemdir klerens.

İster asker, ister sivil olsun kozmik odalara dahi, yetkisi olmayan personel giremez. Buralara girecek kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Gizlilik derecesi içeren bir evrakı eğer klerensiniz yoksa her kim olursanız olun göremezsiniz.

Mesela bir korgeneral çok gizli evraklarla ilgili yetkilendirilmiş klerense sahip olabilir ama bu klerens atomal, kozmik v.s. gibi daha yüksek seviye gerektiren evrakları görmesi için kendisine yetki vermiyor olabilir.

Gizlilik dereceleri çok büyük ciddiyet ve harfiyen uyulması gereken kurallar içerir, bu kurallara uymak, uyulmasını sağlamak devlet geleneği ve devlet adamlığı ciddiyeti gerektirir. 

Devlet adamlığı, devlet adamlığı ciddiyeti, bir imbikten geçmeye benzer; her şeye “aman ne olacak” mantığı ile yaklaşırsanız değil devlet adamı, adam bile olamazsınız…

Bu mantık ile çalıştığınız konular şahsi işleriniz olsa yarattığınız zarar sizi, ailenizi ve çevrenizi etkiler ama devletin yönetimi adına size emanet edilen bir ülkeyi gayrı ciddi yöntemlerle idare etmekte ısrar ederseniz, bunun sonuçları sizi felakete götürdüğü gibi ülkeyi de telafi edilemez zarara uğratır.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de onaylanarak yürürlüğe giren askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan 5918 sayılı "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve bununla beraber yapılan değişiklikler ile sivil mahkemelerin istediği garnizonda istediği şekilde arama yapmasının önü açılmış oldu.

Geçen hafta bir Başbakan Yardımcısı ikamet ettiği sokakta dolaştıkları için birkaç subayın kendisine suikast düzenleyecekleri iddiasında bulundu.

Bu iddia çerçevesinde yapılan soruşturmada gelinen nokta, düşman kuvvetlerinin milyon dolarlar vererek elde edemeyeceği bilgilere hiçbir klerens seviyesi olmayan sivillerin ulaştığı şeklindedir.

Önümüzdeki günlerde kozmik odalardan ele geçirildiği iddia edilen bilgi ve belgelerin medyada yayımlandığına şahit olacağız.

Bunu doğrulama olanağı asla olmadığı için medyaya servis edilen yalan yanlış belgelerin sonuçları Türkiye’yi daha da büyük bir kaos ortamına götürecek; bu belgeleri kendisine iftira atılan kurum yalanlasa bile bir şey değişmeyecek. Önemli olan “yıpratmak, kamuoyu önünde küçük düşürmek ve güvenilirliği zedelemek” olduğu için dezenformasyon yapanlar amaçlarına ulaşmış olacak.

Şu anda içinde bulunduğumuz dezenformasyon kampanyasının bilerek veya bilmeyerek içinde bulunan yetkililere şunu hatırlatmak istiyorum:

Daha önceki yıllarda asla yapamayacağınız şeyler yapıyor ve alet oluyorsunuz.

Acaba bütün bunları yapmanız için niye müsaade ediyorlar, niye bu kadar peygamber sabrı gösteriyorlar hiç bunu düşündünüz mü?

Bunu çok çabuk düşünmeniz de fayda var, yoksa kısa bir süre sonra iş işten geçmiş olacak ve son pişmanlık fayda vermeyecek.

 

Kalın sağlıcakla,

 

omer@kanburoglu.com < 30  Aralık  2009

 

 

 

Is the end clearance system?

 

 

Working in units that require top secret correspondence indicating the degree of the personnel system is the name of privacy level clearance. For example, degree of military secrecy, respectively, the Service Private, Confidential, Very Secret, Cosmic, Atomal, such as the Cosmic Atomal classified. These documents to read, write or be able to see the classification of such permission shall be determined by your level of clearance. Anyone seen anything like it can not read, for example, clearance or get people to read and to see if Gen. disallowed a document can never see.

Requiring confidentiality issues "need to know" principle is the best method of clearance is applied.

Whether military, civilian or get the rooms and even cosmic, unauthorized personnel are not allowed.

You may enter the number of people should not exceed five.

Documents that contain a degree of privacy if you are clearance Who will or will not see her.

For example, top secret documents relating to a lieutenant general, but this may have authorized clearance clearance atomal, cosmic, etc. documents, such as requiring a higher level may not be authorized to see him.

Very large degrees of seriousness and confidentiality that must be followed exactly contains rules, to comply with these rules, to ensure compliance of state tradition and the state requires seriousness cloth.

State sagacious, state the severity of cloth, like a retort to pass every thing "will happen, my" not a statesman if approached with logic, he can not even ...

With this logic, you're working on personal issues you have created if you hurt you, your family and your environmental impact, but the state administration entrusted to you on behalf of a country with real serious way at the wheel If you insist, the results lead you to disaster as the country from irretrievable damage will come.

Late in the day in Parliament approved the entry into force of soldiers tried in civilian court opens way No. 5918 "Turkish Penal Code and Some Laws Amending the Law" and however with changes made to the civil court in the garrison in the way you want to search for the front was opened.

Last week the Deputy Prime Minister around the street where they reside for a few officers will claim he was assassinated.

This claim comes within the framework of the point in the investigation, enemy forces can not be achieved by giving million dollars to the information without any clearance levels reach civilians in the same way.

In the coming days from the cosmic room information and documents allegedly seized in the media is running, we will be witnesses.

This verification is not possible to never lie to the media incorrectly documents the results served to Turkey will take you to an even greater chaos, this document itself slander thrown something that will not change even if the institution denied. What is important is the "wear, in public humiliation and damage to credibility" because those who achieve their goals will be disinformation.

Now we have the deliberate disinformation campaign or the authorities in not knowing I want to remember:

In previous years, you can not do anything and never would be tools.

Be allowed to do all these things are why I wonder, why do so show patience of the prophets did not think it did?

There are too quick to think that the benefits of, or soon will be doing business from the past and will not give benefits last regret.

 

Stay healthy,

 

 

omer@kanburoglu.com < Dec 30,  2009

 

 

 


 

 

Z ANA SAYFAYA DÖN