Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Darbe Söylemleri/Coup Rumors

 

 

Darbe Söylemleri

 

Başkasının izinden giden, kendi izini bırakmaz.

Konfüçyüs

 

 

Türkiye’de bir süredir Silahlı Kuvvetler üzerinde örtülü bir operasyon gerçekleştiriliyor. Zaman zaman darbe iddiaları ile kızışan gündem birçok askerin sorguya çekilmesi, gözaltına alınması, tutuklanması ile devam edip gidiyor.

 

Şu anda görev başında olan generallerin defalarca dile getirdiği gibi Türk Ordusunda darbe yapmak isteyip de bunu uygulamaya koymayı düşünen kimse yok.

 

Subaylarla birer birer konuştuğunuz zaman maruz kaldıkları aşağılık tezgâh karşısında elbette şiddetle tepki vermek isteyen binlerce subay bulabilirsiniz; ama bir darbenin başarısı emir ve komuta zinciri içerisinde gerçekleşmesine bağlı olduğu için en azından şimdilik üst komuta kademesinde böyle bir niyet olmadığı çok açık.

 

Aksi olsa idi zaten şimdiye kadar yüz-yüzelli kere darbe yapılırdı ve bunu HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZDİ.

 

Ne savcılar, ne Başbakan, ne hükümet, ne de üstüne vazife olmadığı halde Amerika….

 

Komuta kademesinin böyle bir niyeti yok.

 

Öyle ise niye hâlâ komutanların gözüne çomak sokuluyor?

 

Birileri Türk Silahlı Kuvvetlerini tahrik ederek Türkiye’de zorla darbe yaptırmaya çalışıyor.

 

Kim bunlar?

 

Üstelik hükümet de bunlara çanak tutuyor…

 

Önce şu soruyu sormak lazım; Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbe yapması kimin işine gelir?

 

Öncelikle AB bu eylemden büyük fayda sağlar; Türkiye gibi bir “baş belasından” kurtulur. Böylece Türkiye’nin üyeliği askıya alınır ve AB Türkiye’nin üyeliği gibi bir garabetten kurtulur.

 

Yunanistan’ın işine gelir. Böylece Yunanistan en büyük düşmanının evinin içinde (AB) dolaştığını görmek kâbusundan kurtulur.

 

Ayrıca hatırlanacağı gibi Türkiye’deki darbeler Yunanistan dış politikasına daima olumlu yansımıştır. Örneğin; Yunanistan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına tepki olarak ayrıldığı NATO’nun askeri kanadına 12 Eylül darbesinde dönmüştür. O tarihlerde 12 Eylül askeri darbesi lideri Kenan Evren NATO Başkomutanı General Bernard Rogers’tan iki ülke arasındaki problemlerin halledileceğine dair “SÖZ” almış ve Yunanistan’ın, NATO'nun askeri kanadına "koşulsuz", yani ayrıldığı tarihteki statüyle dönmesini kabul etmiştir. Buna karşılık Türkiye ile arasındaki sorunlara uzlaşmaya dayalı çözümler getirileceğine dair “SÖZ” almıştır.
Yunanistan NATO’nun askeri kanadına dönmüş ama sorunlar olduğu gibi kalmıştır. Çünkü Türkiye, daha doğrusu darbenin başkomutanı Kenan Evren iyi niyetli davranıp hiçbir garanti veya müeyyide istememiş konuyu uzmanlara danışmamış Rogers’in kendisine verdiği "Söz"e güvenmiştir.

 

Tıpkı bugünkü Türk Hükümetinin Kıbrıs’ta ANNAN planını desteklersek adanın geleceği ile ilgili bazı sözler aldığı ve bunların hiçbirin gerçekleşmediği gibi…

 

Tıpkı bugünkü Türk Hükümetinin General de Gaulle'un talimatıyla Mart 1966'da NATO'nun askeri kanadından çıkan Fransa'nın tekrar geri dönmesine hiçbir taviz almadan izin vermesi;

 

Tıpkı bugünkü Türk Hükümetinin Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne getirilmesi konusunda da bazı sözler aldığı ve hemen hiç birinin yerine getirilmediği gibi.

 

Bu örnekleri arttırabiliriz, görüldüğü gibi dış politikayla ilgili stratejik ve aradan 150 yıl geçse düzeltilemeyecek taviz almak için batının darbe yaptırmasına gerek yok. Bunları istediği zaman seçilmiş hükümetten zaten alabiliyor.

 

O zaman askerleri darbe yapmaya zorlamanın başka bir gerekçesi olması lazım.

Yapılacak bir askeri darbeye Kürtlerin ayaklanarak karşı çıkmasını sağlamak ve neticede oluşacak iç savaş ortamına batının müdahale etmesini sağlamak olabilir mi?

 

Amaç her ne olursa olsun, sonucun Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi birikimlerini tamamen çöpe atacağı kesindir.

 

Birincisi, bundan sonra yapılacak bir askeri darbe eskisi gibi olmaz; Türkiye’de çok büyük bir temizlik harekâtı ile sonuçlanır.

 

Batılı devletler buna destek vermez ve her zaman olduğu gibi Türkiye’yi yalnız bırakır.

Bazı devletlerin piyonu olarak yüzyıllardır kullanılan Kürtlerin devlet hayalleri tekrar suya düşer, dünya büyük bir Kürt jenosidi ile karşı karşıya kalır.

Bunun doğal sonucu olarak Türkiye Orta-Doğu, Rusya ve Asya ülkeleri ile ilişkilerini artırır. İran ve Rusya ile çok yakın ilişkiler içine girer. Türk Cumhuriyetleri ile ortak harekât planları geliştirebilir. Çin ile iyi ilişkiler içerisine girer.

 

Aslına bakarsanız şu anda Türkiye’de darbe yapılmasının en başta İran ve Rusya’nın işine geldiği açıktır.

 

Türkiye’nin sahtekâr, üçkâğıtçı kendisine her fırsatta kazık atan ABD ve Avrupalı ülkelerle olan teslimiyetçi bağını koparması ise sanıldığının aksine Türkiye’nin menfaatinedir.

 

Gerçeği isterseniz Türkiye’de dünyadan bihaber bazı aydınların dediği gibi ülkede bir demokrasi mücadelesi değil, demokrasi adına birileri bir mücadele yürütüyor.

 

Hedef ve sonuç ortaya çıktığında çok şaşıracaksınız….

 

 

 omer@kanburoglu.com < 24 Şubat  2010

 

 

 

 

Coup Rumors
 


Footsteps of someone else who does not leave its trace.
Confucius

 


Armed Forces in Turkey for a while on a covert operation is being performed. From time to time with the heat shock claims into question the agenda of many soldiers to withdraw, to be taken into custody, arrest and continue going.

Currently on duty with the army generals in Turkey, such as repeatedly expressed his wish to blow and also thinking of putting it into practice that no one there.

Officers spoke with the one when they are exposed in the face of petty bench of course, react strongly wish to find thousands of officers, but a blow to the success of the orders and chain of command to occur in which it is affiliated for at least the upper levels of command such a faith is not very clear.

Otherwise if face-to-face channel was already so far and it would be once coup could PREVENT NO.

What prosecutors, nor the Prime Minister, nor the government, nor American ... it is not on the task.

Command did not intend such a step.

So why still the commander in the eyes of bacilli is inserted?

Turkish Armed Forces driven by someone in Turkey is trying to force the coup.

Who are they?

Moreover, the government keeps the dish to them ...

I need to ask these questions before, the Turkish Armed Forces coup who come to work?

First, the EU provides great benefits from these actions, like Turkey, a "trouble from the" escapes. Thus, Turkey's membership will be suspended
and as Turkey's EU membership will get rid of an oddity.


Greece's business income. Thus, the greatest enemy of his house in Greece (EU) will get rid of the nightmare to see through.

Also be remembered, such as coups in Turkey to Greece's foreign policy has always reflected the positive. For example, Greece, Cyprus Peace Operation in 1974 as a reaction to the split in the NATO's military wing were returned to the September 12 coup. At that time, the September 12th military coup leader Kenan Evren, the NATO Supreme Commander, General Bernard Rogers'tan between the two countries resolve the problems concerning "SUCH" received and Greece, NATO's military wing "unconditional", ie the date of leaving to return to the status of adopted. In contrast to the problems between Turkey and the consensus-based solutions on "SUCH" received.
NATO's military wing, but had returned to Greece as well as problems remain. Because Turkey, Kenan Evren rather well-intentioned act of supreme commander of the coup and did not want any warrant or sanction to the subject expert advice given to him that Rogers did not "I" e have confidence.

Just as the Turkish government in Cyprus today supports the Annan plan for the future of the island received some words and they did not perform any of the like ...

Just as today's Turkish government March 1966 by order of General de Gaulle of France in the NATO's military wing to return again without any concession permits;

Just as the Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen today's Turkish government, NATO Secretary-General to be brought about and almost no one has received some words, such as not fulfilling.

This example can increase, as seen from the 150 years between foreign policy and related strategic concessions to get will be corrected if the west does not need coup. Any time from the elected government can take them already.

Then the soldiers forced to blow another reason should be.
A military coup to be done to ensure that Kurds oppose the insurgency and civil war will occur eventually, to ensure the intervention of the western media can be?

Regardless of whatever purposes, the results of the history of the Republic of Turkey is certain to throw away all their savings.

First, as in the past then do not be a military coup in Turkey with a huge cleaning operation will result.

Western states, and each time, as it does not provide support to Turkey is left alone.
Some states used for centuries as a pawn of the state of the Kurds dreams again falls into the water, the world is faced with a large Kurdish jenosit remains.
This is a natural result of Turkey as a Middle-East, Russia and its relations with Asian countries will increase. Very close relations with Iran and Russia enters into. Develop plans for joint operations with the Republic of Turkey. Shall enter into good relations with China.

In fact currently in Turkey, Iran and Russia's shock consolidated at the beginning come to work is clear.

Turkey's dishonest, knavish, who cheated him at every opportunity with the United States and European countries to break the bond that would serve the interests of Turkey


If you want the truth, some intellectuals in Turkey, as our world unaware of the struggle for democracy in the country, but a struggle for democracy is executing someone.

Objectives and outcomes will be very surprised when ....

 

 

omer@kanburoglu.com < Feb 24,  2010

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN