Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Türkiye'de Politika Yapmak / Policy Making in Turkey

 

Türkiye’de Politika Yapmak

 

Boş bir çuvalın dik durması zordur.

Benjamin Franklin

 

 

Politika sanatı, yaşadığınız ülkenin şartları, sosyo-ekonomik durumu, eğitim seviyesi ile doğrudan alakalıdır. Bunları göz ardı ederek, sadece ideal olanı savunmak ve ideal olanları yapmaya çalışmak politikacıları her zaman başarıya ulaştırmadığı gibi, sonuç çoğu zaman hüsranla bitebilir.

 

Ünlü ABD'li psikolog Abraham Maslow’un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdikleri ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiği iddia edilir.

 

Maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

 

Maslow, ihtiyaçları şu şekilde kategorize etmektedir.

  1. Fizyolojik ihtiyaçlar

  2. Güvenlik ihtiyacı

  3. Ait olma ihtiyacı

  4. Sevgi, sevecenlik ihtiyacı

  5. Saygınlık ihtiyacı

  6. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

 

Maslow'a göre bir kategorideki ihtiyaçlar tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin ihtiyaçlarını algılamaz, böyle bir ihtiyacı yoktur.

 

Belirli bir ihtiyaç kategorisindeki insanlar bu ihtiyaçların karşılanması durumunda, bir üst kategorideki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.

Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi” dünya çapında kabul görmüş, her üniversitede okutulan bir teoridir.

Türkiye’deki politik süreci Maslow Teorisine göre incelersek bazı partilerin niye başarılı, diğerlerinin ise niye başarısız olduğunu açık olarak görürüz.

 

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan OECD Türkiye raporuna göre Türkiye nüfusunun %69’u ilköğretim seviyesinde eğitim görmüş; yani sokakta gördüğünüz her on kişiden ortalama 7 tanesi ilkokulu okumuş, yarım bırakmış veya ortaokul mezunu. Bunu daha açık bir şekilde ifade edersek “Türkiye’de nüfusun %69’u cahil” demek daha doğru olur.

 

Nüfusun %69’unun cahil olduğu bir ülkede doğal olarak seçmenin de %69’unu da böyle düşünmeniz gerekiyor. Bir de bunlara “okumuş cahilleri” dahil ederseniz seçmene mesaj verirken iki kere düşünmek gerektiği ortaya çıkıyor.

 

Eğer Türkiye’de seçmenin önüne henüz onun ihtiyacı olmayan dördüncü, beşinci sıradaki ihtiyaçları ile çıkar “ben size sevgi, sevecenlik, saygınlık sağlayacağım” derseniz oy alamayacağınız açıktır.  Örneğin, öyle belediye başkanlarımız var ki, sokaktan çevirdiğiniz herhangi 100 kişiye bunların karakterini sorsanız, istisnasız hepsi kesinlikle “hırsız” değerlendirmesi yapacaktır; oysa bu politikacılar sürekli en yüksek oyu alıp seçilmekte ve halk bunlara görev verirken “hırsız” olmasını önemsememektedir.

 

Bunun sebebi çok açıktır. İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre birinci sıradaki fizyolojik ihtiyaçlarını temin etmekte zorlanan insanlara dördüncü, beşinci sıradakileri vaat etmeniz onlar için herhangi bir şey ifade etmemektedir. Aç insanlar ülke ekonomisinin soyulduğu, bütçe kaynaklarının adil dağıtılmadığı gibi soyut kavramlarla ilgilenmek yerine kendisine kaç ekmek, kaç makarna verildiği,  kışın kaç ton kömür alacağı ile ilgilenmeyi daha mantıklı bulmaktadır. Karnını doyuramayan bir insana kültür sanat ve ahlâk felsefesi yapmak hiçbir işe yaramayacaktır.

 

Dikkat ederseniz kültürlü, konformist, eğitim düzeyi yüksek ve dünya çapında tanınmış bilim adamlarının Türkiye’deki politik hayatı yok denecek kadar azdır. Bunlar politikaya atıldıklarında saha çalışması yapamazlar, genellikle liderlerin kontenjanından İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin en üst sıralarından aday gösterilir ve seçilme garantisi ile gelirler. Aksi takdirde bunları sahaya gönderip seçmen ile baş başa bıraksanız söylediklerinden seçmen bir şey anlamayacağı gibi, zaten anlasa da oy vermez.

 

Seçmenin istediği, sülalesindeki bütün insanların işe yerleştirilmesi, emekli maaşlarının arttırılması, orman arazisinin kendisine bedelsiz verilmesi, bedava sağlık hizmeti, kısaca her şeyin devlet tarafından bedava sağlanmasıdır. Seçmen bunu, sadece bu topraklarda doğduğu için talep ederken, bu ülkeye ne gibi bir katkı sağladığı, bu taleplerinin kaynağının ne olabileceği yönünde herhangi bir çekince taşımaz. O sadece ister. Bu, cehaletin en acı tezahürüdür ve ne yazık ki istatistikî sonuçlar bu ülkenin %69’unun cahil, “çakma” üniversiteler de dahil olmak üzere iki milyon insanın ise üniversite mezunu olduğunu göstermektedir.

 

Öyle ise, iktidara gelmek için sürekli yalan söylemek ve halkı kandırmak, olmayan kaynakları varmış gibi gösterip bedelsiz olarak halka dağıtmak Türkiye’de politika yapmanın ön şartı olmaktadır.

 

Acı ama gerçek…

 

omer@kanburoglu.com < 03 Nisan  2010

 

 

 

Policy Making in Turkey

 

 

An empty sack stand upright is difficult.

Benjamin Franklin

 

The art of politics, living conditions in the country, socio-economic status, educational level is directly relevant. By ignoring them, just to defend what is right and the ones trying to make the right choice every time politicians like it does not succeed, the result can often end in disappointment.

Famous American psychologist Abraham Maslow's famous needs hierarchy theory, people certain categories of needs its inside a hierarchy creates a more 'top needs then to satisfy the quest and enter the individual's personality development, for the time predominated need category of the property determined by the claims be.

 

Maslow's personality types among themselves to form a sequence, and each needs category corresponds to the level of personality development. Individual, fully resolve the need in a category without the need for a top-level category, so the person can not exceed the level of development.

 

Maslow, needs are categorized as follows.

1. Physiological needs

2. Security needs

3. Need to belong

4. Love, compassion needed

5. Esteem needs

6. Self-realization needs

 

According Maslow'a in a category without the need to fully recognize the needs of people is not a top-level category, there is no such a need.

 

The needs of a particular category of people that needs are met, will tend to meet the needs of a higher category. In this case the level of personality development will be dragged to the next level.

Maslow's "hierarchy of needs" worldwide acceptance, a theory is taught at every university.

 

Political process in Turkey, according to the inspection of Maslow theory why some parties succeed, others fail to explain to him why we see the.

 

In the past months, according to published OECD report on Turkey, 69% of Turkey's population educated at primary level, ie approximately 7 of every ten people you see on the streets of them attended primary school, secondary school graduates or had left unfinished. To be more explicit in a way that "69% of the illiterate population in Turkey" would be more accurate to say.

 

69% of the population is illiterate in a country where 69% of natural selection as the need to think like that. Them a "read the ignorant" if you include a message to the voters should think twice when giving is revealed.

 

Yet if it's in front of voters in Turkey does not need the fourth, fifth and remove the need for "I love you, compassion, dignity and respect will ensure" you can not vote is open. For example, it is the mayor have that street you turn any 100 people of which character to ask if all without exception absolutely "thieves" assessment will, however, that politicians always highest vote away are selected and the public to these tasks while "thief" to have regard.

 

The reason is very clear. According to the theory of hierarchy of needs, physiological needs in the first place to people finding it difficult to obtain the fourth, fifth following you must promise not mean anything to them. Robbed the people of the country's economy open, fair distribution of budget resources, rather than dealing with abstract concepts like not escape his bread, pasta, given how many, how many tons of coal in the winter will provide you with more logical to deal with. A man who can not feed him his moral philosophy to art and culture will never work.

 

Notice that culture, conformist, highly educated and world-recognized scientists no political life in Turkey is almost negligible. Thrown into these policies, they can not do field work, often leading the quota of Istanbul, Ankara and Izmir are nominated for the top position of such city to be elected and come with warranties. Otherwise, send them to the field and if left alone with voters said they would not understand a thing as voters, already voted do not understand though.

 

Wants to choose, of all people working in family placement, to increase pension of forest land to give him free, free medical care, free of charge by the state's brief is to provide everything. Voters that, while demand for just being born in this land, to provide a contribution to this country, what these demands might be in the direction of the source from which does not carry any hesitation. She just wants. This ignorance is the most painful manifestations of statistical results, and unfortunately 69% of this country ignorant, fake universities, including the two million people have graduated from college shows.
If so, continually lied to the government and to deceive the people, had not shown as resource and distribute it at no cost to public policy making in Turkey is a prerequisite.

 

Sad but true ...

 

omer@kanburoglu.com < April 03,  2010

 

 

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN