Başyazı, Ömer Lütfi Kanburoğlu, Darbe Paranoyası / Coup Paranoia

 

 

 

Darbe Paranoyası

 

 

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

Seneca

 

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasete müdahalesi, muhtıralar ve hatta darbe teşebbüsleri,  ülkenin siyasi ahvali üzerine ara sıra yaptığı açıklamalar, bunların hepsi kanun önünde kendisine verilmiş bir haktır. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra hazırlanmış 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 4 Ocak 1961’de TBMM’de kabul edilmiştir. Bu kanunun 35.Maddesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesi Türkiye Cumhuriyetini korumak olarak tarif edilmiştir.

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU

    Kanun Numarası: 211

    Kabul Tarihi: 04/01/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10703

 

Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.

 

Yasa maddesini okuyan bir kişi ruh hali, eğitimi, siyasi görüşü ve yetiştirilme tarzına bağlı olarak maddeyi istediği şekilde yorumlayabilir. Yani, bu maddeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri ülkeyi “tehlike” olarak gördüğü her şeye karşı koruma hakkına sahiptir. Böyle bir yasa maddesi halkı homojen, demokrasiyi içine sindirmiş, hukukun adil bir biçimde işlediği ülkelerde doğal olarak asla sorun olmaz; ama Türkiye gibi her kafadan bir ses çıkan, demokrasiyi “gökten kafalarına düşen ilahi bir şey” zanneden toplumlar için sorun yarattığı açıktır.

 

Aslında problem Türkiye’de demokrasinin olmaması değil, demokrasi kültürünün olmamasıdır. İnsanlarımızın demokrasiden ne anladığı çok önemlidir. Genellikle Türk vatandaşlarının demokrasi özlemi “istediğini yapabilme” hayali ile özdeştir; oysa demokrasi istediğini yapabilme özgürlüğünden çok uzak bir rejimdir. Demokrasilerde her birey eşit haklara sahip olup, çok sıkı bir şekilde uygulanan ve uygulanma biçimi denetlenen bir kurallar bütünü vardır. Türkiye’deki demokrasi eksikliği yönetenlerin bu sistemi kurmamasından değil, halkın bu sistemi talep etmemesinden kaynaklanmaktadır. Halk böyle bir sistemin günü geldiğinde gökten kafasına düşeceğini zannetmektedir; oysa demokrasi kültürünün egemen olduğu hiçbir ülkede kişisel hak ve özgürlükler yönetenler tarafından bağışlanmamıştır.

 

Kendi şahsi hak ve özgürlükleri için asla tepki göstermeyip, bir araya gelemeyen insanlarımız, aslında tepki gösterdiğini zannettiği her konuda bazı güç odaklarının siyasi tertiplerinin çıkarına hizmet etmekten öte bir şey yapmamaktadır.

 

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin tutum ve davranışlarını yargılayıp demokrasiye aykırı görenler, ordunun her davranışının yasal bir dayanağı olduğunu unutuyorlar.

Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri’nin siyasi hayata müdahale ettiğini düşünüyor ve bundan rahatsız oluyorsanız bunun yolu 211 sayılı İç Hizmet Kanunun 35. ve 43. maddesine birkaç kelime ilave etmekten geçmektedir.

 

İç Hizmet Kanununun 43. maddesi; “Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.” hükmünü içerir.

 

Bu maddeler aşağıdaki gibi birkaç tane kelime ilave edilerek değiştirilebilir:

 

Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini hükümetin verdiği direktifler doğrultusunda kollamak ve korumaktır.

 

Madde 43 - “Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, hükümetin ve siyasi partilerin faaliyetleri hakkında açıklama yapmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.”

 

İç Hizmet Kanunu hâlihazırdaki şekli ile yürürlükte olduğu müddetçe askerleri çeşitli iddialarla tutuklamak bir çözüm getirmeyeceği gibi ülke menfaatiyle de bağdaşmıyor. Bu iki maddeye toplam 11 kelime ilave ederek var olduğu iddia edilen meseleyi çözmek mümkünken, her gün onlarca muvazzaf askeri tutuklayarak darbe teşebbüsü ile suçlamak, maksadın üzüm yemek değil bağcı dövmek olduğunu düşündürüyor.

 

Kalın sağlıcakla,

 

 omer@kanburoglu.com < 12 Nisan  2010

 

 

 

Coup Paranoia

 


Who make decisions without listening to one side,

are deemed to have made the correct decision even if the injustice.
Seneca

 Turkish Armed Forces' intervention in politics, and even a coup attempt in the memorandum, the country's political circumstances of the statement on the occasion, they are all before the law is a right granted to him. May 27, 1960 after the coup prepared the Turkish Armed Forces Internal Service Law No. 211 on January 4, 1961, was adopted in Parliament. Turkish Armed Forces Act 35. article this task has been described as the Republic of Turkey to protect.

TURKISH ARMED FORCES SERVICE DOMESTIC LAW
    Law Number: 211
    Approval Date: 04/01/1961
    Published in the Official Gazette Date: 10/01/1961
    Published in the Official Gazette Issue: 10703rd

Article 35 - Tasks of the Armed Forces of the Turkish homeland and have been designated by the Constitution and the Republic of Turkey is to protect the arm.

A person reading the mood of the law clause, education, upbringing and political views depending on the desired item can interpret. So, according to this article in the Turkish Armed Forces to the country "danger" as everything he is entitled to protection. Such a clause population homogeneous, democracy into the digest had the law fairly operated in countries where naturally never seems to matter, but I like Turkey, each head a resulting sound democracy "from the skies clear to the falls is a divine thing," thought the community for problems is obvious.


In fact, the problem of democracy in Turkey, but the lack of democratic culture. It is very important that people understand what our democracy. Mostly of Turkish citizens yearning for democracy, "he wants to do" with the identical dream, but very far from democracy, the freedom to do what you want is a regime. All individuals have equal rights and democracy, and applied a very strict way of applying a rule that all are audited. Lack of democracy in Turkey, the administration set up this system does not lack, lack of public demand, this system is. When people come on such a system is supposed to fall from the sky to the head, but no country is dominant in a culture of democracy, personal rights and freedoms are not managed by those who donated.


Never reacted to their personal rights and freedoms, not, not coming together of our people, in fact, supposed to react in every way the interests of certain powers to the political arrangement does not do anything beyond serving.
Today, the Turkish Armed Forces' attitudes and behavior contrary to the judge and who see democracy, every behavior of the military are aware that there is a legal basis.
Turkish Armed Forces to intervene in political life if he thinks this way and that you are uncomfortable Internal Service Law No. 35 of 211 and 43 The article is the latest to add a few words.


Internal Service Law 43. article, "The Turkish Armed Forces and thinking outside of any political influence and is superior. Hence, the Armed Forces, members of political parties or associations to attend their political activities and relations are found in, any political demonstrations, meetings, affairs, reviews, and for this purpose speech and statement-making and writing is forbidden. " provision contains.

These substances, such as the following can be changed by adding a few words:

Article 35 - Tasks of the Armed Forces of the Turkish homeland and the Constitution of the Republic of Turkey, which is appointed by the government has given directives to wait in line and to maintain.

Article 43 - "The Turkish Armed Forces and thinking outside of any political influence and is superior. Hence, the Armed Forces, members of political parties or associations to attend their political activities and relations are found in the government and political parties about the activities of explanation, various kinds of political demonstrations, meetings, affairs, reviews, and for this purpose speech and statement-making and writing is forbidden. "

Internal Service Law in effect as long as the current mode of soldiers to arrest of several alleged interests of the country and can not bring a solution does not reconcile with the well. A total of 11 words by adding these two items be possible to solve the alleged problem, while every day dozens of active duty military coup attempt and arrested the accused intended to eat grapes, not to beat that makes you think vigneron.

Stay Good day

 

omer@kanburoglu.com < April 12,  2010

 

B

 


 

Z ANA SAYFAYA DÖN