Ömer Lütfi Kanburoğlu, Anayasa Gerekli mi? / The Constitution required? 

 

 

 

Anayasa Gerekli mi?

 

Cumhuriyet tarihimizden öncekileri de dahil edersek anayasayla ilgili maceramız 1808 Sened-i İttifak,  1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı,  1876 Kanun-u Esasisi, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası,  1961 Anayasası, 1982 Anayasası olmak üzere toplam sekiz aşama kaydetmiştir.

 

Yıllarca Anayasa bir “günah keçisi” olmuş, ahlaki zaaflarımızdan kaynaklanan rezillikleri bile “Anayasa’nın yetersizliğine” bağlamışızdır. Tarihten intikal eden bir demokrasi kültürümüzün olmaması, cehaletin hat safhada olması, eğitim ve öğretim denince önümüze konan “içeriği günümüz terminolojisine uzak” bir ders kitabını ezberlemekten başka bir şey bilmeyen bir toplum olduğumuz için bütün kötülüklerin merkezi doğal olarak “Anayasa” oluyor.

 

Şu anda toplum olarak tartıştığımız “sivil anayasa”  ihtiyacı 1982 Anayasasının askeri darbe dönemi vesayeti altında yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Fakat ilginç olan bu Anayasanın yüzde 91.37 gibi ezici bir çoğunlukla kabul edilmiş olması.

 

1982 Anayasası 1.626.431 "red" (yüzde 8.63) oyuna karşılık, 17.215.559 "kabul" (yüzde 91.37) oyuyla yürürlüğe girmiştir. Bu oylama sırasında, o tarihte oylamaya katılanların gayet iyi bildiği gibi seçmenler hiçbir baskı ve zorlamaya maruz kalmadan tamamen kendi özgür iradeleri ile oy kullanmışlardır. Aynı seçmenler güle oynaya oy verdikleri anayasaya bugün küfretmektedirler.

Ne o gün oy verdikleri Anayasayı okumuşlardır, ne de bugün küfrettikleri…

Mesele bundan ibarettir.

Okusa da bir şey anlamayacak insanların önüne bir Anayasa metni koyup “oylarsanız” kabul edilme ihtimali -tecrübeyle sabit- yüzde 91.37 olacaktır.

 

Acaba Anayasa Gerekli mi?

Eğer bir Anayasa kitapçığı yazıp yürürlüğe koyduğunuzda her şey değişiyor olabilseydi Afganistan, Irak, Libya, Mısır vs. gibi “bahar rüzgârlarının estiği” ülkelerde onca çaba harcamaya gerek kalmazdı.

Zannediyor musunuz ki Anayasa’ya yazarsak “herkes eşit” olacak, o satırlar “herkes birbirine saygılı” olacak dese insanlar bir günde “kibarlık budalası” kesilecek?

 

Uygar toplumlar iyi bir anayasa yaptıkları için değil, iyi eğitim aldıkları, birbirlerine saygı duydukları ve ortak yaşam kültürüne sahip oldukları için uygardır.

 

Bu kadar teferruata boğulmaya gerek yok. Anayasaya bir şeyleri yazarak değil, bence hepsini çöpe atarak daha büyük bir fayda temin etmiş oluruz. Dünyada en yaygın demokrasi kültürüne sahip ülkelerin bazılarında “anayasa” bile yok. Birbirimize saygı duymak, daha iyi çalışmak, üretmek, çağdaş bir ülke olmak için bunları anayasaya yazmamız mı gerekiyor? Çalmamak, alın teriyle kazanmak, üretmek ve birbirimize saygı duymak için yapmak istediklerinizi engelleyen bir anayasa maddesi mi var?

 

Anayasa olmazsa Cumhuriyetin temel unsurlarını nasıl koruyacağız, değiştirilemez ilk üç maddesi ne olacak? Derseniz bence böyle bir koruma kalkanına gerek yok.

Ne diyor Mehmet Akif?

“Sahipsiz olan vatanın batması haktır”

Evet!

Eğer bir ülkenin meclisinde o vatanın bayrağı, yönetim şekli, resmi dili tartışılıyor ve oy çokluğu ile kabul edilecek boyutlardaysa zaten bırakın batsın…

Yenisini kurarız.

 

 omer@kanburoglu.com < 10 Ocak  2012

 

 

The Constitution required? 

 

If we include those who were before date of our adventure in the 1808 Constitution of the Republic of Sened-i Alliance, 1839 Ottoman Reform, 1856 Reform Edict of 1876, Constitutional Law, 1921 Constitution, the 1924 Constitution, the 1961 Constitution, the 1982 Constitution has made a total of eight stages.

 

For years, the Constitution is a "scapegoat" was, even if the moral weaknesses of the scandal caused by "the Constitution" accused. The date referred to the lack of a democratic culture, ignorance is line stage, the mention of education and training put in front of us "away from the content of today's terminology," memorizing a textbook does not know anything else because we are a society as the natural center of all the evils "Constitution" is happening.

 

Currently we are discussing as a society, "civil constitution" needs be that the Constitution of 1982 made under the tutelage of the military coup period. But it is interesting that the Constitution was adopted by an overwhelming margin as 91.37 percent.

 

The Constitution of 1982 1,626,431 "red" (8.63 percent) for The vote, 17,215,559 "accept" (91.37 percent) came into force a vote. During this vote, as he well knew at the time of those voting no pressure on voters, and voted to push the exposure of their own free will completely. The same voters voted for the constitution happily criticize today.

How they voted on that day have read the Constitution, nor criticizing today ...

The question is what the.

Reads the text of a Constitution in front of people to understand something if you want to vote accept the possibility of putting the hard-of-experience will be 91.37.

 

I wonder Constitution required?

If the booklet, write a Constitution if they could change everything you put into force in Afghanistan, Iraq, Libya, Egypt, etc.. such as the "spring breezes blow" countries would not be necessary to spend so much effort.

If we write the Constitution, do you think that "all equal" is, that the lines "everyone respect each other" in a day, people say to be "stupid kid glove" to be cut?

 

Civilized societies are not good for their constitution, they receive a good education, respect for each other, and that they are civilized because they have a common culture of life.

 

This does not need much detail. Not typing something in the Constitution, I think we have obtained a great benefit to throwing it all away. Some of the countries with the most common culture of democracy in the world "constitution" There is not even. Respecting each other, work better, to produce, you need to write the constitution for them to be a modern country? Not to steal, earn by the sweat, and respect for each other to produce a constitutional clause that prevents you want to have to hear?

 

How we protect at least the basic elements of the Constitution of the Republic, the first three item can not be changed what? If you say I do not need such a protection shield.

Mehmet Akif says what?

"Orphaned right the sinking of the motherland"

Yes!

If the council that the motherland is a country flag, form of government, the official language will be discussed and approved by a majority vote boyutlardaysa already down on us ...

We will a new one.

 

omer@kanburoglu.com < January 10, 2012