Ömer Lütfi Kanburoğlu, Uluslararası İlişkilerde Medyanın Yeri ve Önemi


 

Uluslararası İlişkilerde Medyanın Yeri ve Önemi

 

 

Uluslararası ilişkilere yön veren en önemli unsurlardan biri istihbarattır. Günümüzde istihbaratın yüzde seksene yakınının kamuya açık kaynaklardan edinildiği düşünülürse, medyanın açık istihbarat kaynağı olarak önemi daha iyi anlaşılır.

 

İstihbarat analizi yaparken ulusal ve uluslararası medyanın değerlendirilmediği bir analiz iki ayağı kırık masaya benzer; ayakları kırık masa nasıl ayakta duramazsa, medya analizi yapılmayan bir istihbaratın da ayakları yere basmıyor demektir.

 

İstihbaratın en önemli kaynağı medyadır. Bir ülkenin uluslararası ilişkilerinde, uzmanların yaptığı yazılı veya görsel medya analizleri önemli yer tutar.

 

Uluslararası ilişkilerde medyanın rolünü ulusal ve uluslararası medya analizleri, diğeri ise karşı yönlendirme şeklinde olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Medya Analizleri

Medya kuruluşlarının yayın biçimi özgür ve özgür olmayan ülkelere göre değişiklik arz edebilir; fakat bu, o ülkeyle ilgili istihbarat analizi yapılmasına engel teşkil etmez. Analiz yaparken, özgür ülkelerde medyanın bağımsız bir biçimde yayın yaptığını, özgür olmayan ülkelerde ise maksatlı ve yönlendirici yayın yaptığını düşünerek hareket etmelisiniz.

Haber yalan da olsa muhakkak bir amacı vardır; hedef saptırmak, kitleleri hedefe(!) yönlendirmek, bir şeyleri gözden kaçırmak, halkın isyan etmesini önlemek, zaman kazanmak, kamuoyu oluşturmak gibi amaçları olabilir. Bu haberler doğrudan bizzat medya çalışanları tarafından yapılabildiği gibi, hükümet veya başka güç merkezleri tarafından da medyaya servis edilebilir.

Yönlendirici haberler medyaya paket halinde doğrudan servis yapılabileceği gibi, dolaylı yoldan da servis edilebilir. Medyaya doğrudan servis, daha çok özgürlüklerin tartışma konusu olduğu ülkelerde kullanılan bir yöntemdir.

Medyaya doğrudan müdahale eder ve yayınlanmasını istediğiniz haberleri bizzat siz verirsiniz. Medya kuruluşları bunları yayınlamamakta ısrar ederse vergi ve denetim yolu ile bunları baskı altına alır, kapatır, el koyar, sonra da yandaşlarınıza devrederek kendi “yayın organınız” haline getirirsiniz.  Eğer etrafta hâlâ aleyhte yazı yazan varsa, bunları patronlara baskı yaparak işten attırır ve her şeyi kontrol altına alabilirsiniz.

Zaten sizin antidemokratik uygulamalarınız sayesinde bir müddet sonra medya “Pavlov’un köpekleri” gibi refleks göstererek oto sansür uygulamaya başlar. Gazeteciler “bunu yazarsam işten atılırım, yazarsam gazetem kapatılır, yazarsam kapıma vergi memurları dayanacak, yazarsam ne olacak, zaten kimse okumuyor, aç kalırım” gibi oto sansür refleksi geliştirdiği için yönetenlerin artık baskı uygulamasına gerek bile kalmaz.

Bu ülkelerde özgürlükler izafi ve hukukun üstünlüğü tartışmalı olduğu için böylesine antidemokratik yöntemler uygulamak yönetenlere kolay gelir. Masrafsızdır, hatta yöntem sahipleri için kısa vadede kazançlı bile görülebilir; hiçbir şeyi olmayan insanlar birden milyon dolarlık medya kuruluşlarının sahibi olabilir, fakat kısa vadede… Uzun vadede bu yöntemlerin hiçbiri kârlı değildir ve baskı ile elde edilen her şeyin, daima bir başka baskı unsuru ile sahiplerinin elinden alındığı görülmüştür.

Hoş olmasa da antidemokratik usuller dünyada çok başvurulan yöntemlerdir ve bu yöntem sahipleri analiz yaparken dünyadaki kategorilerine göre değerlendirilir. Bu ülkeler diğer oyuncular tarafından çöpe atılacak değil, analiz yaparken yazdığı yalan ve çarpıtmalara göre hareket edilmesi gereken ülke olarak sınıflandırılır.

Eğer gelişmiş demokratik ülkelerde kamuoyunun baskısı, hukukun üstünlüğü, yargılanma korkusu ve halkın tepkisi olmasa, oralarda da bu yöntemlerin kullanılacağından hiç kuşkunuz olmasın; hiç kimse fazladan emek harcamayı istemez, daima kolay yolu tercih eder.

 

 

Karşı Yönlendirme, Kamu Diplomasisi ve Medya

Özgür, bağımsız ve hukukun üstünlüğünün işlediği ülkelerde medya vasıtası ile kamuoyu yönlendirmesi kamu diplomasisi yolu ile yapılır. Kamu diplomasisi, adı üstünde diplomasi gerektirir; diplomasi ise entelektüel bir zekâ, sabır ve halkla ilişkiler konusunda uzman ekipler…

 

Kamu diplomasisinin araçları hakkında örnek vermek gerekirse, mesela kamuoyu oluşturmak istediğiniz konu hakkında bir panel düzenler, çeşitli konuşmacılar davet eder ve bir sonuç bildirgesi yayınlarsınız, medyayı davet edersiniz, biraz para akıtır böylece haber olursunuz. Bu en masum ve hukuki yöntemlerden biridir.

Sendikal örgütlere para akıtarak yönlendirmek, tercih ettiğiniz yönde eylemler düzenlenmesini sağlamak ise işin başka bir boyutudur.

Mesela, yasalarda demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı bazı değişiklikler yapacaksanız bunun için tam tersi tezleri savunan radikal örgütleri sokağa döküp etrafı yakıp-yıkmalarını sağlayabilirsiniz. Bu eylemlerle doğrudan alakanız olması gerekmez; radikal unsurların tercih ettiği yöntemler bellidir, sizin provoke etmenize bile ihtiyaç yoktur, onlar izin verdiğiniz ölçüde zaten amaçlarınıza hizmet ederler. Eylemler bittiğinde hak ve özgürlükler eylemlerin başladığı noktadan çok daha geriye gitmiştir, toplumda bunu fark edenler olsa da kamuoyu medyaya yansıyış biçimi ile size hak verecektir, yönetenlerin de amacı budur.

 

Kamu diplomasisi zücaciye dükkânına girip bardak satın almaya benzer; bunu bir fil üzerinde dükkâna girerek de yapabilirsiniz, nezaketle satın alarak da…

Eğer fil üzerinde zücaciye dükkânına girip bardak almak isterseniz amacınız gerçekleşebilir fakat sizden geriye kalan yıkılmış bir dükkân ve kırılmış binlerce bardak olacaktır.

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  22 Ekim 2014

 

 

 

 

The place and importance of the media in international relations

 

One of the most important factors that shape international relations is intelligence. Today, nearly eighty percent of the intelligence obtained from public sources, given that the importance of the media as a source of open intelligence is better understood.

 

Intelligence analysis when it is considered an analysis of national and international media is similar to table two legs broken; How does broken table legs to stand, media analysis done by an intelligence means that the feet do not touch the ground.

 

Intelligence is the most important source media. A country's international relations, expert analysis of his written or visual media are important.

 

Media's role in international relations, national and international media analysis, against the other in the form of routing can be divided into two.

 

National and International Media Analysis

Free and non-free media outlets broadcast format may vary by country; but this, it's about the country does not preclude intelligence analysis to be made. Analysis, while the free media in the country that independently broadcast, non-free countries and router broadcasts the purposeful thinking that you should act.

News certainly has a purpose, even if it is a lie; target to deflect the masses goal (!) to direct a thing to overlook, to prevent a public outcry, save time, create a public purpose as can be. These reports can be made directly by the employees themselves, such as media, government, or other media can be served by the centers of power.

Director of news media services that can be performed directly in the package, can also be served indirectly. Direct service to the media more freedom in countries where the topic of discussion is a method used.

Direct intervention in the media, and you personally do you want to publish news. If you insist on media organizations to publish them via taxes and controls them is suppressed, closes confiscated, then transferring to the supporters of their "Your publication" can make. If you are still around to write against you, they are thrown out of work by putting pressure on the boss and get everything under control.

Thanks to the media after a while you already have anti-democratic practices "Pavlov's dogs" like reflexes begin to practice self-censorship showing. "Reporters wrote it I fired, I wrote, if a newspaper is closed, if I write my door tax officials to withstand the summer What if I already no one reads, stay hungry" I like the self-censorship reflex developed for the rulers no longer printing application do not even need.

In these countries, the relative freedoms and the rule of law is controversial because it comes so easy to govern apply undemocratic methods. Charge, even for the short-term gain can be seen even with the method; nothing people who have more than one million dollar media companies can own, but in the short term ... In the long run none of these methods is not profitable and pressure obtained by everything always another element of pressure and have taken away was observed.

Although not pleasant in the world anti-democratic procedures are very common method, and with this method when analyzing over the world are evaluated according to their categories. These countries will not be trashed by the other players, while his analysis is necessary to move the country based on lies and distortions are classified as.

If the pressure of public opinion in developed democratic countries, the rule of law, and the public's reaction is not fear of being judged there and you have no doubt that these methods are used; Nobody wants to spend extra effort, always prefer the easy way.

 

 

Against Orientation, Public Diplomacy and Media

Free and independent media in countries where the rule of law committed by the public via the routing is done through public diplomacy. Public diplomacy requires diplomacy, as the name implies; If diplomacy intellectual intelligence, patience, and public relations expert teams ...

 

Public diplomacy tools on To give an example, such as the public want to create on the subject organized a panel of various speakers and invite a final declaration issued can the media you will invite some money drains so the news you are. This is one of the most innocent and legal methods.

Flushing money to trade union organization, to direct action in the direction you prefer to regulate the size of the business is another.

For example, laws restricting democratic rights and freedoms are going to make some changes to its opposite arguments advocating radical organizations poured into the streets around the burning and destruction can provide. If you do not have to be direct with this action; preferred method of radical elements are obvious, there is no need even to provoke you, to the extent that they allow you to serve the goal anyway. Actions When finished, the starting point of the rights and freedoms of action than has gone backwards in the community, who realizes that though the public media format with reflections on the right will give you, this is the aim of governing.

 

Public diplomacy enter glassware shop to buy glasses similar; You can also do it on an elephant entering the store, graciously by buying the ...

If you shop on elephant glassware can take your aim if you want to enter the glass, but the rest of you thousands of broken glass will be demolished and a shop.

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  October 22, 2014

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN