Ömer Lütfi Kanburoğlu, "Süper Ülke" / "Super Country"


 

 

“SÜPER ÜLKE”

 

 

Siz hiç ABD ile Kanada arasında herhangi bir duvar gördünüz mü?

Yaklaşanı vuran silahlı güvenlik görevlileri, tel örgü?

Sınır kapısı bile göstermeliktir, laf olsun diye…

Niye?

Çünkü her ikisi de refah seviyesi çok yüksek ülkelerdir. Hiç kimse ABD’den Kanada’ya veya Kanada’dan ABD’ye kaçmak gibi bir düşünce içinde değildir.

Veya İsviçre’den Avusturya’ya kaçan gördünüz mü?

Yok, göremezsiniz onun içinde aralarında fiziki sınırlar yoktur.

Dünyada refah seviyesi yüksek ülkelerin hemen hepsinde sınır yapılandırması böyledir; sınırlarda milyarlarca dolar harcayıp boşuna masraf etmezler; çünkü hiç kimse komşusuna “kaçmayı” düşünmez.

 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde “süper”  kelimesi “1. Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün olan. 2. Belli bir normun üstünde olan” şeklinde tanımlanıyor.

Yani, süper ülke dediğiniz zaman “üstün olan ülke” anlamına geliyor.

 

Devletler neye göre üstün olabilir; diğerlerine göre değil mi?

Diğerleri ile arasındaki farkları görmek için ne yapmanız lazım?

Sosyo-ekonomik verileri sıralamanız, ihracatına, kişi başına düşen milli gelire, çalışanların aldıkları ücretlere, o ülkedeki yaşam kalitesine bakmanız, hukuk sistemini incelemeniz, insan hakları ve özgürlükler konusunda hangi noktada olduğunu görmeniz lazım.

Bütün bu verilere baktığımız zaman Türkiye’nin Somali, Irak, Kenya gibi ülkelerin çok önünde olduğunu görüyoruz.

Eğitim sisteminin yerlerde süründüğü, hukuk sisteminin çöktüğü, fikir ve düşünce özgürlüğünün bulunmadığı, kişisel hak ve özgürlüklerin engellendiği, çalışanların temel gıda maddelerini temin etmekte çok zorlandığı, yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı bir ülke “süper” olabilir mi?

 

Açlık sınırının 1300 lira, yoksulluk sınırının 4300 lira olduğu ve sabit gelirlilerin %80’inin açlık sınırında ücret aldığı bir ülke süper olabilir mi?

Sabit gelirlilerin %90’ının her ay aldığı ücret yoksulluk sınırına yaklaşamıyor bile; ama ülkeyi yönetenler “süper ülke” olduklarını iddia ediyorlar.

 

AVRUPA SINIRIMIZ

Yunanistan Türkiye’den kaçan mültecilere engel olabilmek için Türkiye ile arasındaki sınıra boydan boya tel örgü duvar ördü, sınır devriyelerini artırdı.

Şaka değil, milyarlarca dolar harcayıp Türkiye ile sınırına boydan boya devasa elektrikli tel örgü inşa etti. Sadece Türkiye’den kaçanlara engel olmak için…

Peki, Bulgaristan?

Bulgaristan ise Türkiye ile sınırına boydan boya “beton duvar” örüyor. Beton beton, hani bildiğimiz beton var ya, o işte…

Şu anda 30 kilometresi tamamlandı, hızla devam ediyor.

“Süper Ülke” Türkiye’den kaçan kaçana…

Gülüyoruz ağlanacak halimize; beğenmediğiniz Bulgaristan Türkiye sınırına beton duvar örüyor.

Palavralar padişahına sorsan Türkiye süper ülke ama insanlar bu süper ülkede yaşayacaklarına ölümü göze alarak Yunanistan’a veya Bulgaristan’a kaçmayı tercih ediyorlar.

Aptal mı bu insanlar, süper bir ülkede yaşamak varken niye kaçıyorlar acaba?

Sebebi çok açık; Türkiye süper bir ülke değil, hatta demokratik bile değil ve daha da önemlisi Türkiye önümüzdeki günlerde büyük bir iç karışıklığa gebe; Avrupa özellikle bu olasılığa karşı önceden tedbir alıyor.

Biz sınırımızı yolgeçen hanına çevirerek güneydoğu sınırımıza dayanan milyonlarca mülteciyi ülkemize alırken, Avrupalılar önümüzdeki günlerde Türkiye’den yaşanabilecek bir göç dalgasına karşı şimdiden önlem alıyor.

 

Peki, biz ne yapacağız?

Artık yapacak bir şey kalmamıştır. Yıllardır uyarıyoruz, artık yolun sonuna geldik; uçağın motoru bozulmuş ve hızla irtifa kaybetmektedir. Neticede yere çarpacaktır, bundan kurtuluş yoktur…

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  05 Mart 2015

 

 

 

 

"SUPER COUNTRY"

 

 

Did you ever see any wall between the US and Canada?

Upcoming hit armed security guards, wire mesh?

The border crossing is not for show, saying he get ...

Why?

Because the welfare of both countries are very high. Nobody is in a thought as to escape to the United States from Canada from the US or Canada.

Or have you seen fleeing from Switzerland to Austria?

No, you see there is no physical boundaries between inside her.

Prosperity in the world is such a configuration limits in almost all the high country; in vain do not spend billions of dollars in expenses limit; because no one in the neighboring "escape" does not think.

 

Turkish Linguistic Society of Great Turkish Dictionary "super" words "1. Quantity, quality and superior in terms of degree. 2. A certain norms on "as is described.

So, when you say super country "superior to" means.

 

States may be superior to what; not compared to others?

What I need to do to see the difference between the others?

Socio-economic data, sort, export, falling per capita income, the wages earned by employees that you look into the quality of life in the country, to examine the legal system, we need to see what is at what point in human rights and freedoms.

When we look at all the data in Turkey Somalia, Iraq, countries such as Kenya, we see that far ahead.

The herd where the education system, the collapse of the legal system, the absence of ideas and freedom, individual rights and avoiding any freedom in obtaining basic foodstuffs running it very difficult, if a country was becoming increasingly living conditions "super" could it be?

 

1300 Turkish lira limit of hunger, poverty in 4300 as the Turkish lira and the border of a country where hunger charge of 80% of fixed income can be super?

It does not even come close to the poverty line receive each month fee of 90% of fixed income; but the rulers of the country "super country," they claim to be.

 

Our European borders

Border between Greece and Turkey with the full-length wire mesh wall cover may prevent refugees fleeing to Turkey, has increased border patrols.

No kidding, the size of spending billions of dollars to the border with Turkey has built a massive electric fence paint. Just to prevent escaping from Turkey ...

So, Bulgaria?

Bulgaria is the way through the border with Turkey "concrete wall" weaving. Concrete concrete, we know you know or have concrete, then there ...

Currently 30 kilometers was completed, continues apace.

"Super Country" escaped fled Turkey ...

We laugh our lamentable state; concrete wall weave you do not like the Bulgarian border with Turkey.

The Sultan Turkey bragging on you s super country, but people prefer to flee to risk death by Greece or Bulgaria to live in this super country.

Are these people stupid, while living in a super country wonder why they run away?

The reason is very clear; Turkey is not a super country, not even democratic and more importantly Turkey in the coming days pregnant with a great inner turmoil; Europe, especially taking measures against this possibility in advance.

We based our border southeast turning millions of refugees our border while our country, Europeans are taking action now against a wave of migration from Turkey to live in the coming days.

So, what do we do?

Now there is nothing to do. We warn years, we have now come to the end of the road; The engine plane is losing altitude rapidly degraded. Will eventually hit the ground, it is no salvation ...

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  March 05, 2015

 

 

 

 


 

 

ANA SAYFAYA DÖN