Ömer Lütfi Kanburoğlu, Cumhurbaşkanı yargılanabilir mi? / Does the president not be tried?


 

 

CUMHURBAŞKANI YARGILANABİLİR Mİ?

 

 

Elbette yargılanabilir.

Cumhurbaşkanı dokunulmaz değildir, dokunulmazlık zırhı yoktur.

Anayasa’da 105.maddede ifade edilen “Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz” lafzı, madde hükmünde de açıkça görüleceği üzre “Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine” getirilmiş bir hükümdür.

 

Anayasa’nın 105.maddesi çok açık:

Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

 

 

Örnek verirsek; Cumhurbaşkanı, seçilmeden önce bir cinayet işlemiş olsa ve bu cinayet kendisi Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra aydınlansa, bütün delilleri ile suçlu olduğu ortaya çıksa, yargılanmayacak mı?

 

Veya seçilmeden önce çok büyük bir hırsızlık yapsa ve hırsızlığı yapanın Cumhurbaşkanı seçilen şahıs olduğu şüphe götürmez delillerle ortaya çıksa yargılanmayacak mı?

 

Yahut seçilmeden önce çok büyük bir insanlık suçu veya savaş suçu işlemiş olsa yargılanmayacak mı?

 

Elbette yargılanacak!

Ne yani, böyle bir durumda “cumhurbaşkanı yargılanamaz” mı diyeceğiz?

 

Cumhurbaşkanı’nın 105.maddede “vatana ihanetten” yargılanması için üye tam sayısının üçte birinin önerisi ve dörtte üçünün onayı gerektiği hükmü ise sadece vatana ihanet suçlaması için geçerlidir; hırsızlık, insanlık suçları vs.için değil.

 

Açık olarak görüldüğü gibi, Cumhurbaşkanı’nı yargılamak bir milletvekilini yargılamaktan daha kolaydır; çünkü milletvekilinin yargı dokunulmazlığı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı’nın böyle bir dokunulmazlığı yoktur.

 

Yani sıradan bir savcı Cumhurbaşkanını tutuklayıp, sıradan bir hakim yargılayabilir. Tıpkı sizler gibi, bizler gibi; ikisi arasında hiçbir fark yoktur…

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  10 Haziran 2015

 

 

 

 

 

Does the president not be tried?

 

 

Of course it judged.

The President is not touched, there is no impunity.

Constitution referred to in Article 105 "including the Constitutional Court can not be appealed to the judicial authority" wording, as is evident in the article stipulated that "the President's initiative, decision signed and orders against" a provision was introduced.

 

Article 105 of the Constitution is very clear:

State responsibility and irresponsibility

President, the Constitution and other laws of the Prime Minister and all the related decisions outside the specified transaction minister could do alone without the signatures of the Prime Minister and signed by the ministers concerned. This decision of the Prime Minister and responsible ministers concerned. Decisions and orders signed including the President's picture against the Supreme Court, may not be appealed to the judicial authorities.

President, due to treason, Grand National Assembly of Turkey at least a third of the total number of members on a proposal from a member is accused by his decision of at least three-quarters of the total number.

 

 

If the sample data; The President has committed a murder before being elected himself, though, and these murders get brighter after sitting presidential authority, and if it did it was guilty of all the evidence, have not tried?

 

Or if I did that before selecting a very large theft and theft President Have not tried if it did no doubt that selected individuals with evidence?

 

Or is selected before a huge crime against humanity or war crimes will not be prosecuted if they committed?

 

Of course, will stand trial.

What, in such a case "the president be tried" Did we say?

 

Article 105 of the president's "treason" if one third of the total number of members proposed for the prosecution and the provision that requires the approval of three-quarters applies only to the accusation of treason; not for theft or crimes against humanity.

 

As can be seen in the clear, judging the President is easier than a deputy judge; because although the immunity of the deputy president is no such immunity.

 

So ordinary prosecutors to arrest the president, an ordinary judge can judge. Just like you, like us; There is no difference between the two ...

 

 

 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk  June 10, 2015

 

 

 

 


 

ANA SAYFAYA DÖN