Ömer Lütfi Kanburoğlu, 1927 Genel nüfus sayımı  "ana lisanı itibarı ile" yapılan tek istatistiktir. Dolayısı ile Türkiye'nin etnik demografik yapısı hakkında yasal olarak bilgi veren tek kaynaktır. General population registration in 1927, Section of the population with effect from the main language , According to provincial breakdown

 

1927 Genel Nüfus Sayımı

 

 

Demokratik Açılım paketi ile birlikte PKK terörünün siyasi boyutu hız kazandı. Bu sırada bazı DTP milletvekillerinin nüfus sayımının "ana lisana" göre yapılması yönünde teklifleri oldu. Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu uygulama daha sonra kaldırılmıştı.

 

Günümüze ışık tutması amacı ile 1927 yılında "ana lisanı itibarı ile" yapılmış bu istatistiği tek bir kelimesine dokunmadan aynen yayınlıyorum; sadece orijinali Türkçe-Fransızca olan tabloyu Türkçe-İngilizce olarak değiştirdim.

 

Listede şu anda var olup o tarihte mevcut olmayan iller olduğu gibi,

o tarihte var olup daha sonra adı değişmiş (Ör: Cebelibereket /Osmaniye) gibi iller de var.

 

Bu istatistiğin sonuçlarının günümüzde yaptığımız bazı tartışmalara ışık tutacağını ve araştırmacılara faydası dokunacağını umuyorum.

Tablo hakkında hiçbir yorum yapmıyor, okuyucunun tercihine bırakıyorum.

omerkanburoglu@yahoo.co.uk   03  Aralık  2009

 

 

1927 General Population Census
 

Opening the package with the Democratic political dimension of the PKK terror has accelerated. Meanwhile some of the census of the DTP deputies "in the main language" in the direction of bids was made by. In the early years of the republic in Turkey, then remove this application had been made.

 

Present in 1927 with the aim of keeping the light "according to the main language" made of these statistics without touching a single word would publish the same; only original Turkish-French Turkish-English as the table have changed.

 

In the list, there is currently not available at that time as well as provinces, and at that time there was a later change the name  (eg Cebelibereket / Osmaniye) as there are provinces.


These statistics of the results of today we will shed light on some controversy, and researchers hope to patronize.
Does not make any comments about the table, I leave to the reader's preference.
 

omerkanburoglu@yahoo.co.uk   Dec 03,  2009

 

1927 Umumî Nüfus Tahriri

Nüfusun ana lisanı itibarile inkısamı

Vilâyet itibarile icmal

 

General population registration in 1927

Section of the population with effect from the main language

According to provincial breakdown

 

 

 

 

  

Vilayetler

Counties

Lisanlar / Languages

Türkçe

Turkish

Rumca

Romaic

Ermenice

Armenian

Fransızca

French

İtalyanca

Italian

İngilizce

English

Arapça

Arabic

Acemce

Persian

Yahudice

Hebrew

Çerkezçe

Adyghe

Kürtçe

Kurdish

Tatarca

Tatar

Arnavutça

Albanian

Bulgarca

Bulgarian

Sair ve meçhul lisanlar /

Other and unknown languages

 

Adana

206,386

519

21

56

63

22

11,956

42

56

2,048

5,744

3

136

21

645

Afyon K.H.

256,908

71

6

4

1

-

10

31

8

1,572

139

4

35

23

565

Aksaray

118,421

1

3

-

-

-

5

-

-

207

8,141

251

-

-

2

Amasya

107,546

2

938

1

5

6

4

1

3

1,535

3,256

386

389

15

797

Ankara

376,744

179

608

99

102

30

47

63

463

828

21,430

1,177

742

654

1,564

Artvin

82,514

-

2

1

-

-

-

64

-

38

19

17

-

-

7,411

Antalya

202,118

1,324

3

-

7

-

78

-

35

603

151

-

3

3

47

Aydın

210,144

1,322

4

7

12

15

15

-

-

64

198

21

503

92

144

Balıkesir

402,514

1,513

26

29

21

6

24

-

28

6,435

902

1,849

307

1,522

5,890

Bayazıt

43,570

-

1

-

-

-

-

3

-

15

60,926

-

-

-

71

Bilecik

119,964

1

79

1

4

1

1

1

23

2,293

2

35

174

1,276

75

Bitlis

20,689

-

285

-

-

-

378

1

-

1,119

67,678

-

-

-

481

Bolu

202,634

18

-

-

-

-

3

3

2

12,082

289

185

115

3

2,912

Burdur

83,387

34

5

6

-

-

19

-

-

-

110-

-

-

7

46

Bursa

382,251

1,445

2

50

18

10

27

4

1,718

4,311

448

325

1,181

1,261

8,544

Cebelibereket

97,176

641

-

4

17

-

1,247

7

1

499

7,211

62

389

14

426

Çanakkale

167,020

7,938

28

8

59

15

4

-

1,303

3,680

27

6

321

299

1,027

Çankırı

157,074

-

-

-

1

1

1

-

-

-

81

-

4

4

53

Çorum

230,077

-

92

1

-

-

-

-

1

5,297

12,311

122

11

-

14

Denizli

244,394

73

1

-

6

-

5

-

1

281

173

42

33

13

26

Diyarbekir

56,151

-

955

1

-

-

2,206

33

78

6

132,209

-

5

1

550

Edirne

140,600

19

60

39

55

8

16

-

5,876

5

111

5

239

3,276

531

Elaziz

97,657

8

2,399

1

-

-

19

-

1

8

112,493

-

26

-

105

Erzincan

77,149

9

66

1

-

-

7

32

42

96

54,877

6

9

1

30

Erzurum

231,018

6

14

-

-

-

4

34

-

137

36,422

-

10

1

2,780

Eskişehir

147,882

66

5

24

12

3

9

1

26

1,227

674

3,117

261

278

747

Gazi Ayıntap

195,536

36

5

4

1

6

3,544

5

37

99

16,348

1

268

-

72

Giresun

164,457

-

2

13

12

5

1

-

7

2

21

-

4

12

497

Gümüşhane

120,179

5

3

-

1

-

-

-

-

47

1,943

-

-

-

53

Hakâri

1,044

-

-

-

-

-

4

-

74

4

17,005

937

-

-

53

İçel

90,801

53

-

-

1

12

49

-

-

-

5

-

-

-

19

Isparta

143,856

254

-

4

1

-

10

-

-

10

162

-

26

4

110

İstanbul

574,592

91,902

45,255

6,021

4,890

1,327

3,092

1,069

39,199

112

1,692

456

6,148

4,985

13,704

İzmir

487,825

7,531

26

1,726

1,384

369

447

21

16,800

645

1,253

101

2,260

1,368

4,249

Kars

160,192

-

21

1

-

-

1

111

29

157

42,945

384

3

2

1,000

Kastamonu

332,523

-

1,660

1

9

-

3

1

-

4

1,580

3

29

8

680

Kayseri

231,297

2

435

25

7

8

2

1

6

13,616

4,780

2

784

10

395

Kırklareli

104,697

26

2

1

-

-

4

-

912

18

86

4

693

841

1,705

Kırşehir

118,393

-

1

-

-

-

1

-

-

298

8,160

26

19

-

3

Kocaeli

259,593

899

7

5

3

-

24

3

4

8,959

1,207

53

506

1,207

14,130

Konya

478,189

23

64

29

13

-

119

7

13

1,769

21,396

1,227

737

35

763

Kütahya

301,064

78

34

10

29

2

-

3

4

20

54

7

269

109

743

Malatya

175,815

7

2,625

1

1

-

6

-

1

10

128,323

-

-

11

82

Manisa

369,933

746

-

9

3

-

149

31

243

380

621

3

783

569

543

Maraş

155,279

15

8

1

2

2

39

2

78

3,010

26,857

11

170

27

1,354

Mardin

11,864

25

22

11

7

3

51,734

-

71

15

109,841

1

49

1

6,812

Mersin

103,644

1,611

16

46

88

20

12,661

38

77

191

571

-

43

4

97

Muğla

173,881

652

-

4

10

33

74

-

186

2

127

-

163

109

149

Niğde

163,732

90

5

-

-

-

16

1

-

246

231

61

1,009

596

69

Ordu

192,973

2

249

3

3

1

162

-

-

139

132

-

-

-

8,690

Rize

171,578

1

-

-

1

3

-

-

-

-

8

-

-

-

66

Samsun

261,501

27

220

20

66

9

11

11

53

5,616

1,554

173

849

64

3,891

Siirt

5,479

1

265

2

-

-

20,178

-

-

7

75,962

-

-

-

539

Sinop

163,134

2

940

3

5

1

-

-

-

1,952

810

-

220

4

2,894

Sıvas

275,533

411

4,122

1

-

9

4

3

-

4,381

42,271

31

1

-

2,784

Şebin K. H.

108,003

-

25

-

-

-

5

1

-

7

686

2

1

-

5

Tekirdağ

127,139

32

186

9

10

-

41

-

1,197

1

68

5

435

1,772

551

Tokat

246,610

19

982

8

13

-

65

28

63

7,131

6,080

6

359

37

1,662

Trabzon

289,804

64

98

47

13

5

-

24

-

4

61

8

-

-

175

Urfa

52,182

-

63

2

-

-

25,593

-

44

7

82,788

1

-

-

6,188

Van

17,399

-

-

-

-

2

72

7

123

3

57,723

-

-

-

-

Yozgat

198,566

-

1,801

-

1

-

5

-

-

2,652

5,020

349

990

-

113

Zonguldak

268,005

119

-

126

291

4

72

-

14

1

53

-

63

15

146

Umumi yekûn

11,777,810

119,822

64,745

8,456

7,248

1,938

134,273

1,687

68,900

95,901

1,184,446

11,465

21,774

20,554

110,469

Kaynak: İstatistik Yıllığı, Cilt 6, 1932/33 (Başvekalet İstatistik U.M.Neşriyatından: Sayı 34) Devlet Matbaası/İSTANBUL